Get Adobe Flash player

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

„етирите типа деца индиго

ќт н€колко години в јмерика се използва направената от Ќанси ≈н “ейп класификаци€ на децата-индиго. —истемата от четири типа, оказала се изключително прегледна и точна, бе възприета от множество известни и уважавани терапевти и психолози. Ќанси ≈н “ейп описва тези четири типа кратко и прецизно както следва:

1. ’уманистът:

“ой ще работи с масите, ще им служи и то най-вече като лекар, адвокат, учител, търговец и политик. „есто е хиперактивен, крайно социален, говори с всекиго винаги и навс€къде и е извън-редно любезен. »ма си подчертано собствено мнение за всичко; върши хил€да неща едновременно. ќсвен това е книжен плъх и не се чувства особено свързан с физическото си т€ло.

2.  онцептуалистът:

«анимава се повече с проекти, отколкото с хора. “ой е бъдещ архитект, дизайнер, астронавт или пилот.  ато правило е с атлетично телосложение. “аи в себе си контролни модели, ориентирани преди всичко към майката и бащата, което би могло да доведе до големи усложнени€. ѕри него се наблюдава тенденци€ към изпадане в зависимост (наркотици в тийнеджърска възраст).

3. „овекът на изкуството (артистът):

≈моционален и нер€дко - нисък на ръст. “ой е учител€т и артистът на утрешни€ ден. — каквото и да се занимава, то непременно е свързано с творчество. ƒо десетгодишна възраст изпробва, така да се каже, всички възможни музикални инструменти, про€в€ва творческата си природа в най-различни области, но пон€кога - съвсем за кратко. ≈два като тийнейджър избира една определена посока и усп€ва да се съсредоточи.

4. »нтердимензионалистът :

“ой е по-едър от другите деца, пон€кога дори - доста по-едър. јко е навършил две години и започнете да му об€сн€вате нещо, ще ви отговори: "“ова вече го зна€, мога го, остави ме на мира!" “ой носи на «ем€та нови философии, идеи и религии. ќбщуването с него може да е трудно, защото още не се е "наместил" в обществото ни в същата степен като останалите три типа. ѕри това класифициране на децата-индиго се набива на очи, че отделните четири типа два по два се отличават със сходно поведение, тоест - обособ€ват се в две групи. ”чението за лъчите* навежда на мисълта, че тези групи следва да се причисл€т към два различни рода души и две различни космични течени€, а именно: индиговосини€ и тъмносини€ (или дълбоко-сини€) цветен лъч.  ъм първото течение спадат хуманистът и артистът, а към второто - концептуалистът и интердимензионалистът.

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев