Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

ƒе€н  олев - аура камераƒе€н  олев е рейки мастер и експерт по биоенергетика. –оден е в Ћовеч през 1974 г., завършил е икономика и маркетинг в —топанска академи€ Ц —вищов. јвтор е на книгата Ујурата на Ѕългари€Ф. ѕрез уикенда ƒе€н  олев демонстрира във ¬елико “ърново възможностите на използваната от него технологи€ за фотографиране и анализиране на човешката аура.
ƒе€н  олев счита себе си за индиго личност от първа вълна индиго.  огато бил на три години, след инцидент, за пръв път изл€зъл от т€лото си. ѕо-късно общувал с починали€ си д€до. ќт н€колко години той обикал€ страната, издирва и обучава т.нар. деца индиго. —ъздадената от него фондаци€ си е поставила за цел да помага на техните родители в нелеката миси€ по отглеждането и възпитанието на това трудно разбираемо ново поколение.

’ората-индиго са свръхнадарени личности, които за разлика от останалите, работ€т с над 50 % от духа и интуици€та си. ѕървата вълна деца-индиго се по€в€ва през 70-те години, като следващите са през десет години. —ега се ражда петата вълна, казва ƒе€н  олев.

»ндиго трудно търп€т лидерство и авторитети. ѕо-малките не искат вече да ход€т на училище. ’арактерното за т€х е, че те имат проблеми в общуването, включително и с родителите си. »мат трудности в училище, защото тр€бва да учат безсмислени неща, които те вече зна€т и не ги вълнуват. –азличието също им създава проблеми с връстниците.

Ќай-съществената разлика между децата-индиго и другите деца се състои в реакци€та им спр€мо конфликтни ситуации. »ндигото не се остав€ да бъде емоционално въвлечено в т€х и респективно да бъде наранено. ƒетето-индиго реагира доста по-радикално, ако се отнас€т към него снизходително, надменно и присмехулно. ¬ резултат на това се отдръпва и повече не про€в€ва абсолютно никакво доверие. ¬ отговор на незачитането на истинската им природа децата индиго развиват негативните черти на характера и личността си и така обремен€ват още повече семейството и ц€лостното си обкръжение.

ƒецата индиго са с отворено съзнание, свързани са с духовни€ св€т, с галактиката, пътуват из съзвезди€та. “е са израз на човешка и същевременно галактическа еволюци€.

¬ момента ƒе€н  олев създава клубове в страната, където да се изследват децата индиго. — т€х тр€бва да се работи, именно за да не се превръщат в отрицателни индиго. ¬ такива случаи те имат способности да вред€т на околните, да въздействат на вещи и уреди, да гас€т токаЕ Ќа първо м€сто е нужно разбиране вътре в семейството, подчертава той. ѕо негово мнение в Ѕългари€ н€къде около 60 % от децата са индиго.

—поред цвета на аурата обаче има още три типа хора Ц виолетови, кристални и бели, по€сн€ва ƒе€н  олев. “ези, чи€то аура е оцветена във виолетово, са с по-стабилна енергийна защита и психика и всъщност са енергийни войни.  ристални€т тип са състрадателни, често имат способностите на лечители. Ѕели€т тип Ц това са всъщност ангели с б€ла аура, трансцедентални същества идващи на зем€та от други измерени€.

ќпредел€нето на четирите типа хора ƒе€н  олев извършва с използваната от него технологи€ на аура камерата, с помощта на ко€то може да се заснема и анализира енергийното т€ло около човека.

јура-камерата е руска технологи€, създадена от водещи руски €дрени физици. “€ позвол€ва да се вид€т аурата, чакрите, биополето, цветови€ спектър и енерги€ и т.н. “ехнологи€та дава освен снимка и подробна разпечатка с диагностика и индивидуален анализ по десет показатели получени чрез биосензор. ¬ъв вс€ка част от аурата софтуерът определ€ точни€ цв€т и генерира неговото значение. “ова означава, че е почти невъзможно двама души да получат един и същ индивидуален анализ.

јпаратурата дава възможност да се види емоционални€ баланс, както и нарушени€ и пробиви на аурата, предизвикани от магии и негативни енергийни вли€ни€. ќбикновено това става вследствие дейността на разни шарлатани, самозвани екстрасенси, ходжи и т.н., които превърнаха това в бизнес, казва ƒе€н  олев. “ой допълва, че може да се въздейства за възстанов€ване на духовни€ щит, което също впоследствие се вижда на снимката.

ѕо време на престо€ си в старата столица, ƒе€н  олев сподел€, че всеки град също има сво€ специфична аура. ¬. “ърново е изключително м€сто, и като разположение, и като зареденост с положителна енерги€. “ова е едно от най-хубавите места в страната. √радът ще оцелее при вс€какви катастрофи, дори и при потоп, см€та ƒе€н  олев. —поред него би било добре да се помисли в бъдеще, дали столицата ни отново не тр€бва да се върне тук. ¬инаги, когато Ѕългари€ е била могъща и се е издигала, столицата е била в —еверна Ѕългари€, подчертава той. ƒопълва, че в јрбанаси се намира и една от чакрите на страната.

≈кспертът по биоенергетика е категоричен, че след 2012 г. предсто€т важни събити€ и промени, както у нас, така и по цели€ св€т. ѕредстои да излезе неизвестна или скрита до момента информаци€, ще имаме редки€ шанс да преживеем нова, поредна трансформаци€ на разума и матери€та. Ќ€кои промени вече са започнали Ц промен€ се и природата, изчезват животински видове, пчелите същоЕ

“рансформаци€ има и при хората. Ћеви€т тип логическо мислене вече се смен€ с десни€, който е свързан с интуици€та, духовни€ св€т и женското начало. “.е. активизира се д€сната половина на мозъка, което позвол€ва духовно развитие. “ова се дължи на см€ната на магнитните полюси на зем€та.

—ветът навлиза в ерата на ¬одоле€, тъй като приключва 26 хил. годишен цикъл, който е бил известен още на маите. ѕредстои велик резонанс, повишаване на вибрациите на хората, на «ем€та, на —лънчевата система, на галактикатаЕ «ем€та излъчва вибрации и има сво€ честота, ко€то доскоро е била 7,8 херца, а сега се промен€ на 13,5 херца.  огато честотата достигне 20 херца, човешкото ухо ще може да чува какво излъчва зем€та, подчеретава ƒе€н  олев.

¬ същото време има тъмни сили, които пречат и които искат «ем€та и хората да останат затворени в триизмерното пространство. ¬ Ѕългари€ също има много хора, които се занимават с черни магии, псевдолечение и т.н. —поред ƒе€н  олев има посто€нни енергийни атаки срещу страната ни. “е идват основно от изток от –уси€, както и от американците от запад. ÷елта е чрез въздействие с различни апаратури, уреди и енергийни вли€ни€ да се подчини страната, тъй като българите са избран народ. «асега хората издържат, но през последни 20 години последиците от тези вли€ни€ са видим факт, казва той.

Ѕългарски€т народ тр€бва да използва потенциала си, както и способностите на хората индиго у нас. ¬ Ѕългари€ са се родили много хора с изключителни способности, има и много прераждани€, включително и на велики личности от цели€ св€т.  лючът към спасението на Ѕългари€ и света се крие в самите нас. » най-вече в децата със свръхестествени заложби Ц индиго, категоричен е ƒе€н  олев. “ой см€та, че за да израсне човек духовно, е нужно да се развива интуици€, да се след€т знаците на съдбата, да се дава и получава любов. —поред него, когато хората, по отделно и като ц€ло, откри€т сво€ —връхаз, ще могат и да проуме€т миси€та си на зем€та.

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев